MALIÝE HASABATLYLYGYNDA DOLANDYRYŞ HASABYNY ULANMAGYŇ ZERURLYGY

MALIÝE HASABATLYLYGYNDA DOLANDYRYŞ HASABYNY ULANMAGYŇ ZERURLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ösdürip, bazar ykdysadyýetli ösen ýurtlaryň derejesine ýetirmegi özüniň baş maksady edip goýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym -bilim ulgamynda hem düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.