JENAÝAT KAZYÝET ÖNÜMÇILIGINE GATNAŞYJYLARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY

JENAÝAT KAZYÝET ÖNÜMÇILIGINE GATNAŞYJYLARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan döwrebap hukuk özgertmelerinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň goraglylygy yzygiderli ýokarlandyrylýar, ýurdumyzda asudalyk, agzybirlik, jebislik höküm sürýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasy muňa doly kepil geçýär. Esasy Kanunymyzda hereket edýän döwrebap konstitusion-hukuk kadalary döwletimiziň diňe bir şu günki ýagdaýyny göz öňünde tutmak bilen çäklenmän, eýsem, ýakyn we uzak geljegi nazarlaýar.