DAŞKY GURŞAWYŇ EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY UGRUNDA

DAŞKY GURŞAWYŇ EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY UGRUNDA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologýa abadançylygy bilen bagly meseleleriň Milletler Bileleşiginiň ýurdarynyň, iri halkara guramalarynyň bilelikdäki tagallalary bilen oňyn çözgüdiniň tapyljakdygyny öňdengörüjilik bilen esaslandyrdy we BMG-niň Baş Assambleýasynyň münberinden halkarabaşlangyçlaryny öňe sürdi. Hususan-da, daşky gurşawyň abadançylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmegiň ygtybarly we hemişelik hereket edýän mehanizminiň zerurdygyny öňe çykardy Ozaly bilen, dünýä döwletleriniň daşky gurşawyň abadançylygyny üpjün etmek baradaky işlerini utgaşdyrýan halkara derejeli guramanyň gerekdigini belledi. Şular bilen birlikde, ekologik howpsuzlygyň hukuk binýadyny döretmegiň we döwrüň öňe çykaran ýagdaýyna görä, ony yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyndan ugur aldy.