XVIII - XIX ASYRLARDA TÜRKMENLERIŇ JEMGYÝETÇILIK  DURMUŞYNDA KETHUDALARYŇ ORNY

XVIII - XIX ASYRLARDA TÜRKMENLERIŇ JEMGYÝETÇILIK DURMUŞYNDA KETHUDALARYŇ ORNY

Türkmenlerde gadymdan gelýän ajaýyp däpleriň biri ýaşulusyna hormat goýmakdyr. Şu jähetden halkymyz bir işiň başyny tutsa, ýaşulularyna geňeş salýar. Geňeşli edilen iş rowaç tapýar. Häzirki eýýamda-da bu däp döwletimiz tarapyndan dowam etdirilýär. Türkmen halky ýaşulusyny sylap, ony “kethuda” diýen taryhy derejä göterdi.