MEKDEBE ÇENLI ÇAGALAR EDARALARYNDA KÖRPELERIŇ TEBIGY  ZEHININI ÝÜZE ÇYKARMAGYŇ ÝOLLARY

MEKDEBE ÇENLI ÇAGALAR EDARALARYNDA KÖRPELERIŇ TEBIGY ZEHININI ÝÜZE ÇYKARMAGYŇ ÝOLLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaşly asylly ýörelgelerine eýerilip, döwrümize mynasyp nesli kemala getirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Asylly edep-terbiýe bilen halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy özgerdilýär, taryhyň dowamynda kemala getirilen milli gymmatlyklarymyz baýlaşdyrylýar, jemgyýetiň aňy ösdürilýär. Nesilme-nesil dowam edýän asylly ýörelgeler bilen jemgyýetiň medeniýeti ýokarlandyrylýar.