SANLY BILIM GIŇIŞLIGINIŇ MESELELERINDE GEOMAGLUMAT  ULGAMLARYNYŇ AÝRATYNLYKLARY

SANLY BILIM GIŇIŞLIGINIŇ MESELELERINDE GEOMAGLUMAT ULGAMLARYNYŇ AÝRATYNLYKLARY

 Hormatly Arkadagymyzyň dünýäniň sanly ulgamlar babatda gazananlarynyň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyny, her bir raýatyň ösen tehnologiýalardan baş çykaryp bilmegini gazanmak maksady bilen, milli bilim ulgamynyň öňünde goýýan giň möçberli wezipesi sanly bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň, häzirki zaman tehniki serişdeleriniň we ulgamlarynyň, maglumat gorlarynyň ulanylyşynda, bilim işgärleriniň bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmekde düýpli özgertmeleri geçirmekden ybaratdyr [1, 2].