ELEKTRON OKUW KITAPLARYNYŇ WE SÖZLÜKLERINIŇ AÝRATYNLYKLARY

ELEKTRON OKUW KITAPLARYNYŇ WE SÖZLÜKLERINIŇ AÝRATYNLYKLARY

Häzirki döwürde ýokary okuw mekdeplerimiz elektron okuw kitaplaryny ulanmagyň usulyýetini kämilleşdirýärler. Olaryň neşir görnüşinden tapawutlylygy gerekli maglumatlary kompýuteriň ekranyndan bökdençsiz alyp bolýandygy bilen şertlendirilýär. Alnan maglumatlary ulgamlaşdyryp, seljerip we netije çykaryp bilýäris. Elektron okuw kitaplary esasynda okatmagyň we bilim bermegiň guralyşy, adaty usullar bilen deňeşdirilende, birnäçe artykmaçlyklara eýedir. Hususan-da: