BÄSLEŞIGE UKYPLY ÖNÜMÇILIGI ÝOLA GOÝMAGYŇ YKDYSADY ESASLARYNY ÖWRETMEK

BÄSLEŞIGE UKYPLY ÖNÜMÇILIGI ÝOLA GOÝMAGYŇ YKDYSADY ESASLARYNY ÖWRETMEK

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet syýasatyna laýyklykda, ýurdumyzyň önümçilik pudaklary sazlaşykly ösdürilýär. Täze kärhanalaryň gurulmagynyň we hereket edýän kärhanalaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagynyň netijesinde ykdysady taýdan bähbitli täze önümçilik kuwwatlyklarynyň gurulmagy, ylmy-tehniki we işgärler mümkinçilikleriniň berkidilmegi, önümleriň mahabat işiniň kämilleşdirilmegi milli önümlerimiziň içerki we daşarky bazarlardaky bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrýar.