ŞAHSYÝETIŇ RUHY-AHLAK MEDENIÝETINI KEMALA GETIRMEGIŇ BASGANÇAKLARY

ŞAHSYÝETIŇ RUHY-AHLAK MEDENIÝETINI KEMALA GETIRMEGIŇ BASGANÇAKLARY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: “Bagtyýar geljegimiziň girewi bolan ruhubelent, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýelemek biziň baş maksadymyzdyr” [1, 17 s.] diýip belleýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu ajaýyp sözlerinden gelip çykýan wezipeleri mynasyp ýerine ýetirmek üçin şahsyýetiň ýaşlygyndan başlap ruhy-ahlak medeniýetini kemala getirmegiň uly ähmiýeti bardyr.