KITABYŇ GYMMATY

KITABYŇ GYMMATY

Türkmen halkynyň Milli Lideri alym Arkadagymyzyň türkmen halkyna peşgeş beren kitaplarynyň sany kän. Alym Arkadagymyzyň kitaplarynyň arasynda gönüden-göni Türkmenistanyň çäklerinden geçen, uzak asyrlaryň dowamynda türkmen halkynyň dünýä halklary bilen dostlukly gatnaşyklaryna ýol açan Beýik Ýüpek ýolunyň taryhyny öwrenmeklige bagyşlanan “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly iki jiltden ybarat kitabynyň II jilti kitap baradaky gymmatly setirler bilen başlanýar. Ine, ol sözler: