Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşy tamamlaýjy tapgyrda

Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşy tamamlaýjy tapgyrda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda umumy bilim edaralarynyň işini döwrebap guramaga bolan ýokary talaplar ýaş nesil babatda alnyp barylýan döwlet syýasatyndan ugur alýar. Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alşynyň dowam edýän häzirki günlerinde çagalar wagtlaryny peýdaly we şadyýan geçirýärler.