KÖRPELERIŇ OWNUK MOTORIKASYNY ÖSDÜRMEK ÜÇIN ÝÖRITE MAŞKLARDAN PEÝDALANMAGYŇ USULYÝETI

KÖRPELERIŇ OWNUK MOTORIKASYNY ÖSDÜRMEK ÜÇIN ÝÖRITE MAŞKLARDAN PEÝDALANMAGYŇ USULYÝETI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamyny düýpli özgertmek, bilimiň hilini we mazmunyny dünýä ölçegleriniň kadalaryna laýyk alyp barmak ugrunda uly işler amala aşyrylýar. Dünýä jemgyýetçiliginiň bilim beriş tejribelerine we milli bilim ulgamynyň häzirki ösüş tapgyryndaky iş ýüzüne ornaşdyrylýan özgertmelere laýyklykda, ýaş nesliň ruhy we beden taýdan sagdyn kemala getirilmegi üçin derwaýys wezipeler üstünlikli çözülýär. Ýaş nesliň ruhubelentligi, beden taýdan sagdyn ösmegi, watançylyk duýgularynyň belent bolmagy, bilimleri täzeçe özleşdirmegi babatynda möhüm işler alnyp barylýar.