HARBY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINDE DERSLERI OKATMAGYŇ HUKUK BINÝADY

HARBY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINDE DERSLERI OKATMAGYŇ HUKUK BINÝADY

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ähli ugurlarynyň, şol sanda harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň sazlaşykly ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen ynsanperwer syýasaty durmuşa geçirýär. Amala aşyrylýan işleriň bilim ulgamy bilen baglanyşdyrylmagy, ýurdumyzyň ykdysady, syýasy we harby kuwwatynyň berkemegine gönükdirilmegi aýratyn bellärliklidir.