Takyk ylmy ugurly dersleri okadýan mugallymlara  usuly kömek

Takyk ylmy ugurly dersleri okadýan mugallymlara usuly kömek

Hormatly Serdar Berdimuhamedow ählihalk Prezident saýlawlarynda dalaşgärlik esasynda iň köp ses alyp, ýurdumyzyň iň ýokary wezipesine girişen dabarasynda eden çykyşynda: “Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünär taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler” diýip belledi.