EKOLOGIÝA WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK DERSINI OKATMAGYŇ  USULYÝETINI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ÝOLLARY

EKOLOGIÝA WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK DERSINI OKATMAGYŇ USULYÝETINI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ÝOLLARY

Biziň ýokary okuw mekdebimiziň alymlar Geňeşiniň çözgüdi bilen häzirki zaman bilim ulgamynyň okuw-usulyýet esaslaryny yzygiderli kämilleşdirmek, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sargyt edişi ýaly, talyplaryň hünär taýýarlygyny hem-de mekdebiň statusyny halkara derejesine ýetirmek maksat edinilip, azyndan bäş ýyl iş stažy bolan (attestasiýa möhleti) mugallymlara dersleriň okuw meýilnamasynyň çäginde söhbetdeşlik sapaklaryny guramak tabşyiylýar. Sapaklaryň temalarynyň meýilnamasy Geňeş tarapyndan tassyklanylýar.