BAŞLANGYÇ SYNPLARDA OKAMAGY ÖWRETMEGIŇ USULY  AÝRATYNLYKLARY

BAŞLANGYÇ SYNPLARDA OKAMAGY ÖWRETMEGIŇ USULY AÝRATYNLYKLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesli bilimli-sowatly ýetişdirmekde okuw-terbiýeçilik işlerini döwrebap guramagyň usulyýetine degişli meseleleriň oňyn çözülmegine aýratyn üns berilýär. Bilim bermegiň usulyýetiniň kämilleşdirilmegine başlangyç synplardan üns berilmegi okatmagyň täze usullaryny gözlemegi we kiçi ýaşly mekdep okuwçylary bilen guralýan okuw sapaklarynyň talabalaýyk okadylmalydygyny aňladýar. Şu nukdaýnazardan, başlangyç synp okuwçylary bilen geçilýän okuw sapaklarynyň mazmunyna üns berilmelidir, olaryň usuly taýdan dogry guralmagy berk gözegçilikde saklanmalydyr.