WEKTORLARYŇ AMALY MESELELERDE ULANYLYŞY

WEKTORLARYŇ AMALY MESELELERDE ULANYLYŞY

 Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilimiň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Ýaşlarymyzyň häzirki zaman bilimlerini ele almaklarynda mugallymyň zähmeti uludyr. Olar öz hünärini hemişe kämilleşdirip durmalydyr, okatmagyň we öwretmegiň dürli usullaryny ulanyp, zehinli, ylymly-bilimli hünärmenleri ýetişdirmelidir. Bu talaplar mugallymlary meseleleri çözmegiň amatly usullaryny tapmaga gönükdirýär. Käbir amaly meseleleriň wektorlaryň kömegi arkaly çözülişine garap geçeliň.