TÜRKMEN DILINIŇ ХХ ASYRYŇ BAŞLARYNDAKY ÖSÜŞINDE  MAGARYFÇYLARYŇ HYZMATY

TÜRKMEN DILINIŇ ХХ ASYRYŇ BAŞLARYNDAKY ÖSÜŞINDE MAGARYFÇYLARYŇ HYZMATY

Hormatly Arkadagymyz: “Asla magaryfişi bilen meşgul adamlaryň, mugallymlaryň häsiýetine, durmuş pelsepesine olaryň bu käri gönüden-göni täsir edýän bolarly. Bu pikir Berdimuhamediň ömürboýy ýadyndan çykmady. Dogrudanam, goh-galmagal edip, sögüşip ýa-da sene-mene edip ýören, eli egrilik edýän, ýaramaz işlere baş goşup ýören mugallymy göz öňüne getirip bolarmy? Bolmaz, elbetde. Diýmek, mukaddes iş munuň bilen meşgul bolýanlaram mukaddesleşdirýän bolarly” [1, 96 s.] diýip belleýär.