BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY  GELJEGIMIZIŇ AÝDYŇ ÝOLUDYR

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY GELJEGIMIZIŇ AÝDYŇ ÝOLUDYR

Hormatly Prezidentimiziň goldamagy bilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip at berlen 2022-nji ýyl şanly wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi türkmen jemgyýetiniň mundan beýläkki ösüş ýoluny kesgitlejek wakalaryň biridir.