KÖPÖLÇEGLI WOLTERRA-FREDGOLM GÖRNÜŞLI INTEGROFUNKSIONAL DEŇLEMÄNIŇ ÇÖZÜWINIŇ HÄSIÝETLERI

KÖPÖLÇEGLI WOLTERRA-FREDGOLM GÖRNÜŞLI INTEGROFUNKSIONAL DEŇLEMÄNIŇ ÇÖZÜWINIŇ HÄSIÝETLERI

Döwletimiziň ylym we tehnika babatdaky syýasatynyň özeni we esasy maksady halkymyzyň intellektual derejesini ýokarlandyrmakdan, başarnykly, giň gözýetimli, öz zähmeti bilen ýurdumyzyň şöhratyna şöhrat goşjak, mukaddes Watany, ene topragy jany-teni bilen söýýän nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekden, bäsleşige ukyply ylym we bilim ulgamlaryny döretmekden hem-de dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary bilen sazlaşykly ösüşi gazanmakdan ybaratdyr.