BIR DESGADA ÝERLEŞDIRILEN RADIOELEKTRON SERIŞDELERIŇ ELEKTROMAGNIT YLALAŞYGYNY SELJERMEGIŇ USULLARY

BIR DESGADA ÝERLEŞDIRILEN RADIOELEKTRON SERIŞDELERIŇ ELEKTROMAGNIT YLALAŞYGYNY SELJERMEGIŇ USULLARY

j - iberiji radioulgam tarapyndan i - kabul ediji radioulgama döredilýän päsgelçilik signalynyň Pij kuwwaty i - kabul ediji radioulgamyň antennasynyň j - iberiji radioulgamyň antennasyndan uzak ýa-da ýakyn aralykda ýerleşendigine garamazdan, aşakdaky aňlatma laýyklykda kesgitlenilýär.