DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ TAÝSYZ TAGALLALARY BILEN MILLI TERBIÝEÇILIK MEKDEPLERIMIZ ÖSÜŞIŇ TÄZE GIŇIŞLIKLERINDE

DÖWLET BAŞTUTANYMYZYŇ TAÝSYZ TAGALLALARY BILEN MILLI TERBIÝEÇILIK MEKDEPLERIMIZ ÖSÜŞIŇ TÄZE GIŇIŞLIKLERINDE

Mertlik mekdebi. Taryhy seneleriň sanawynda 9-njy maý dünýä halklarynyň Ikinji jahan urşunda ýeňiş gazananynyň beýik baýramydyr. Merdana pederlerimiz Watan goragyndaky agyr söweşlerde gaýduwsyzlygyň, edermenligiň, ýanbermezligiň beýik nusgasyny görkezdiler. Olaryň ýeňşi ýakynlaşdyrmakda görkezen gahrymançylygy hakydamyzda hemişelik ýaşaýar. Mertlik görkezen gerçeklerimiziň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde “mertlik mekdebi” ady bilen ýurdumyzyň taryhyna girdi.