GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNYŇ BILIM ÖZGERTMELERI TÄZE SEPGITLERI NAZARLAÝAR

GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNYŇ BILIM ÖZGERTMELERI TÄZE SEPGITLERI NAZARLAÝAR

Mähriban Watanymyzy okgunly ösýän döwletleriň hatarynda tanadan ägirt uly özgertmeler türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alýar we Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Ýaş nesli sazlaşykly ösdürmek, häzirki zamanyň barha ösýän talaplaryna laýyk bilim bermek, watançylyk ruhunda, ynsanperwer duýgularda terbiýelemek biziň döwletimiziň bilim syýasatynyň strategik ugrudyr. Mundan ugur alnyp, ýurdumyzda bilim ulgamynyň döwrebap ösüşini gazanmaga, ýaş nesilde sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek endiklerini kemala getirmäge, olary beden we ruhy taýdan kämil ýetişdirmäge, köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan nusgalyk milli ýörelgeler esasynda terbiýelemäge aýratyn üns berilýär.