HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BILIM SYÝASATY: OKUW-USULYÝET BINÝADYNY BERKITMÄGE TÄZEÇE ÇEMELEŞMELER

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BILIM SYÝASATY: OKUW-USULYÝET BINÝADYNY BERKITMÄGE TÄZEÇE ÇEMELEŞMELER

Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” merdana halkymyzyň durmuş ulgamynyň ösdürilmegi, bolelin ýaşaýşynyň üpjün edilmegi, ýaş nesli watansöýüjilik, agzybirlik, dost-doganlyk, ynsanperwerlik, mertlik, geçmiş medeniýetimize, bilim-terbiýe ýörelgelerimize wepalylyk ruhunda terbiýelemek bilen baglanyşykly işler depginli dowam etdirilýär. Halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelip, durmuşymyza mäkäm ornaşan kada-kanunlaryna aýratyn ähmiýet berilýär. Eziz Watanymyzyň häzirki we geljekki gülläp ösüş- leriniň hatyrasyna milli jemgyýetimizde şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýetliligi baradaky däpleri mynasyp orunda goýulýar.