SENAGAT ÝOD-BROM SUWLARYNY TOPLUMLAÝYN GAÝTADAN  IŞLEMEK

SENAGAT ÝOD-BROM SUWLARYNY TOPLUMLAÝYN GAÝTADAN IŞLEMEK

Berkarar döwletiň täze eýyamynyň Galkynyşy döwründe ýokary okuw mekdebimiziň okuw maksatnamalaryna laýyklykda, talyplara ýurdumyzyň tebigy we gazylyp alynýan baýlyklaryny döwrebap senagatlaşdyrmakda ägirt uly üstünlikleriň gazanylýandygy düşündirilýär. Şol baýlyklaryň biri-de yurdumyzyň xl brom senagat suwlarydyr. Olardan gymmatly elementler bolan ýoduň, geljekde bromuň öndürilişini ýokary derejelere ýetirmek meýilleşdiriyär. Şu meýilnamalaryň amala aşyrylmagynda bilim ulgamynda taýýarlanyan hünärmenleriň uly hyzmaty bardyr.