ÝOKANÇ DÄL KESELLERI BEJERIŞ-ÖŇÜNI ALYŞ ULGAMYNDA  HALKARA HYZMATDAŞLYK

ÝOKANÇ DÄL KESELLERI BEJERIŞ-ÖŇÜNI ALYŞ ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK

Ýurdumyzda Gahryman ArKadagymyzyň başlangyjy bilen her ýyly bir şygar bilen atlandyrmak indi asylly däbe öwrüldi. Bu däp döwletiň we jemgyýetiň häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlarynda ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ykdysady taýdan kuwwatlanýar, halkyň hal-ýagdaýy gowulanýar. Döwletimiz ilatyň baş saglygynyň goragynda berk durmak bilen, ýokanç we ýokanç däl keselleriň garşysyna immunizasiýa maksatnamasynyň ýerine ýetirilişine uly üns ber- ýär. Milli immunizasiýa maksatnamasyna laýyklykda, ýokanç däl keselleriň garşysyna göreşmek boýunça dürli çäreler geçirilýär [1,138 s.].