DAŞARY ÝURT DILLERINI ÖWRETMEGIŇ USULYÝETINDE YZ  GALDYRAN ÝÖRELGELER

DAŞARY ÝURT DILLERINI ÖWRETMEGIŇ USULYÝETINDE YZ GALDYRAN ÝÖRELGELER

Häzirki dünýäniň ösüşi ýurtlaryň, halklaryň birek-birek bilen durmuş-ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurlygyny öňe çykardy. Şu nukdaýnazardan, umumybilim, ýörite hünär ugurly we ýokary okuw mekdepleriniň okuwçylaryna, talyplaryna daşary ýurt dillerini öwretmegiň usullaryny kämilleşdirmek möhüm meseleleriň biridir.