MILLI YKDYSADYÝETIŇ SANLY ÖSÜŞINI ÇAKLAMAKDA KOMPÝUTERDE MODELIRLEMEGI GIRIZMEGIŇ ÄHMIÝETI

MILLI YKDYSADYÝETIŇ SANLY ÖSÜŞINI ÇAKLAMAKDA KOMPÝUTERDE MODELIRLEMEGI GIRIZMEGIŇ ÄHMIÝETI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň aýratyn tagallasy bilen Türkmenistan halkara giňişligine işjeň goşulyp, ykdysady ösüşiň milli modelini işläp düzýär we önümçilige ornaşdyrýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 134-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy kabul edildi. Bu Maksatnamada ýakyn geljekde ýurduň ykdysady ösüşiniň çaklanylan görkezijileri kesgitlenilýär.